Vedtægter

 

Forside Administration Lejligheder Info / Aktiviteter

Velkomstfolder Husorden Vedtægter Økonomi Vedligeholdelsesplan Energimærke Bygningsforsikring Referater Projekter Ejerlejlighedsloven

Vedtægter for Ejerforeningen Bryggerparken - PDF

 

 

Vedtægter

For

Ejerforeningen Bryggerparken

  

Navn og beliggenhed:

 § l

 Foreningens navn er Ejerforeningen Bryggerparken, beliggende Bryggerparken 1-28.3650 Ølstykke.

  

Hjemsted og værneting:

 §2

 Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune.

 Alle spørgsmål om forståelsen af indholdet i eller konsekvenserne af nærværende vedtægter samt alle øvrige mulige tvister afgøres ved de almindelige domstole.

 Formål:

 §3

 Foreningens formål er at administrere ejerlejlighedsejendommen, som opføres på delareal 1 af  matr. nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke.

 Foreningen er således berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter opkræve fællesbidrag, betale fællesudgifter, tegne sædvanlige forsikringer, sørge for renholdelse: vedligeholdelse og fornyelse, i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter anses for påkrævet, samt sørge for, at ro og orden opretholdes på foreningens ejendomme.

 Medlemskreds:

 §4

Som medlem af foreningen kan kun optages ejere af ejerlejligheder i ovennævnte ejendom.

Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde - uanset o det er betinget eller ej - anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejerlejligheden forinden nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdagen.

Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet.

Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser over for ejerforeningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt.

Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed under foreningen indtræder i den tidligere ejer: restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid.

Hæftelsesforhold:

§5

For foreningens forpligtelser og over for tredjemand hæfter alene foreningens formue. Medlemmerne er berettiget og forpligtet over for foreningen i henhold til den enkelte ejerlejligh, fordelingstal.

Generalforsamling:

§6

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Der holdes ordinær generalforsamling en gang årligt inden udgangen af maj måned.

Generalforsamlingen afholdes i foreningens hjemstedskommune.

§7

Indkaldelse sker ved en omdeling af indkaldelse til samtlige ejerlejligheder i foreningen eller v fremsendelse af almindeligt brev.

Indkaldelse af medlemmerne til foreningens ordinære generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller administrator med et varsel på mindst to uger.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt en dagsorden.

Ved indkaldelsen skal medfølge det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det kommende år. Endvidere skal medfølge forslag fra bestyrelsen, der agtes stillet på generalforsamlingen.

Ethvert medlem har ret til at fa et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at fa et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand eller administrator senest inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen skal medsende forslaget i indkaldelsen, og såfremt indkaldelse er sket, skal forslaget eftersendes.

§8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes

når                   bestyrelsen finder anledning dertil,

når                   en tidligere generalforsamling har besluttet det,

når                   administrator måtte forlange dette, eller

når                   '14 af ejerforeningens medlemmer fremsætter ønsker derom.

Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller administrator med et varsel på mindst to uger.

Med indkaldelsen skal medfølge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling.

§9

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

a)      Valg af dirigent.

b)      Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.

c)      Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

d)      Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det kommende regnskabsår.

e)      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

f)        Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

g)      Valg af administrator

h)      Behandling af indkomne forslag.

i)        Eventuelt.

 §1O

Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovlig, og leder generalforsamlingen. Dirigenten afg' alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat sam lader udfærdige referat.

Samtlige foreningens lovlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

 Ethvert medlem kan møde med en rådgiver, som har taleret.

 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.

 Til beslutning om ændring af denne vedtægt kræves dog, at ændringen vedtages med mindst 2/3 af samtlige stemmer i ejerforeningen. Hvis der ikke på generalforsamlingen er det nødvendige kvalificerede flertal, men såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen, skal der med 14 dages varsel indkaldes til ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringen herefter kan gennemføres, såfremt denne godkendes med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

 Ændring af fordelingstal kræver dog samtlige ejers tiltrædelse, ligesom eventuelle vedtægtsbestemmelser, som foreskriver særlige regler, også skal respekteres.

 Bestyrelsen:

 § 12

 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer.

 Derudover vælges to suppleanter.

 Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

 Bestyrelsen udpeger selv sin formand.

 §13

 Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der findes anledning hertil, samt når E medlem af bestyrelsen eller administrator begærer dette.

 Administrator deltager som sekretær i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal. tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på

bestyrelsesmødet. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødE

 Administrator:

 § 14

 Administrator vælges af generalforsamlingen.

 Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift.

 Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsen og revisionens kontrol.

 Administrators honorar fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og afholdes som en fællesudgift.

 Ejerforeningens første administrator vælges af HHM Boligbyg AIS for at sikre, at administrationer er tilrettelagt, inden ejerlejlighedsbebyggelsen overgår fra anlæg til drift. Første administrator er uopsigelig i det første år efter første ejerlejligheds ibrugtagning, hvorefter administrator kan opsige med to måneders varsel.

 Tegningsret:

 § 15

 Såfremt ejerforeningen har tre bestyrelsesmedlemmer, tegnes foreningen af to medlemmer af bestyrelsen.

 Såfremt bestyrelsen har fire-fem bestyrelsesmedlemmer, tegnes foreningen af tre medlemmer af bestyrelsen.

 Bestyrelsen meddeler administrator sædvanlig administrationsfuldmagt.

 Årsregnskab :

 § 16

 Foreningens regnskab er kalenderåret

 Det af bestyrelsen vedtagne årsregnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

 Revision:

 § 17

 Foreningens årsregnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges på generalforsamlingen.

 Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

 Der føres en revisionsprotokol.

 I forbindelse med sin beretning og revision af årsregnskabet, skal revisor angive, hvorvidt revisor finder forretningsgangen betryggende.

 Kapitalforhold:

 § 18

 Foreningen skal- bortset fra en rimelig driftskapital- ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter.

 Det kan på generalforsamlingen vedtages, at der skal ske henlæggelse til bestemte formål, f.eks. fornyelser og øvrige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen vedtages, at foreningen optager lån.

 Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller på postgiro, dog skal det være administrator tilladt af have en kassebeholdning af en størrelse, der er nødvendig for den daglige drift.

 Budget og medlemsbidrag:

 § 19

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter, som forelæggf generalforsamlingen til godkendelse.

 Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for ejerlejligheden fastsatte fordelingstal en årsydelse, hvis størrelse fastsættes afbestyrelsen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den årlige generalforsamling godkendte driftsbudget.

 Den årlige ydelse betales kvartalvis forud til ejendommens administrator efter bestyrelsens nærme bestemmelse herom.

 I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordina bidrag for medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må inden for et kalenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling samlet overstige 25 % af det på det sidste generalforsamling fastsatte årlige bidrag, baseret på det af generalforsamlingen godkendte driftsbudget.

 Efter godkendelse af årsregnskab på generalforsamlingen skal det enhver ejerlejlighedsejer eventuelt på hvilene restbidrag indbetales til foreningen senest 14 dage efter påkrav.

 Panteret:

§ 20

 Til sikkerhed for betaling affællesbidrag og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem. Herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, tinglyses nærværende vedtægter pantstiftende for de 37.000,00 i hver lejlighed som 1. prioritet.

 I tilfælde af et medlem er i gæld til foreningen, forrentes gælden uden særskilt påkrav fra forfaldsdatoen, til betaling finder sted, med en årlig rentesats svarende til Nationalbankens til enhver tid værende diskonto med tillæg af 5 % p.a.

 Fordelingstal:

 § 21

 Med hensyn til de for ejerlejlighederne gældende fordelingstal henvises til ameldelse og fortegnelse over lejlighederne.

 Ejerforeningens udgifter fordeles blandt ejerne i henhold til fordelingstal.

 Haver og terrasser og udhuse:

 § 22

 Stk. l:

Ejere af stuelejligheder har enebrugsret og vedligeholdelsespligt til haveareal samt skur. Enebrugsretten til haveareal gælder foreløbig i 30 år fra tinglysningstidspunktet for nærværende vedtægter, idet en længere periode ikke kan aftales i henhold til udstykningsloven, men i henhold til sædvanlig procedure i ejerforeninger forlænges enebrugsretten løbende.

 Den ejer, som har enebrugsret til haveareal, forestår selv vedligeholdelsen og renholdelsen af dette, herunder klipning afhæk m.v. Den pågældende ejer forestår endvidere vedligeholdelsen af det skur, hvortil ejeren har enebrugsret. Hvis en ejer misrøgter pasning afhave og skur, kan ejerforeningen iværksætte vedligeholdelsesarbejder for ejerens regning.

 Stk. 2:

For så vidt angår ejere afførstesalsejerlejligheder har disse enebrugsret til tagterrasseareal ud for ejerlejligheden samt skur.

 Ejere af førstesalsej erlej ligheder skal selv forestå vedligeholdelse af tagterrasseareal, dog således at mere væsentlige vedligeholdelsesarbejder skal gennemføres i ejerlejlighedsregi som fællesudgift.

 Ejere afførstesalsejerlejligheder forestår selv vedligeholdelsen af det skur, hvortil ejeren har enebrugsret. Hvis en ejer misrøgter pasning aftagterrasseareal og skur, kan ejerforeningen iværksætte vedligeholdelsesarbejder for ejerens regning.

 Adgang til ejerlejligheden:

 Enhver ejerlejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, vedligeholdelse, modernisering m.v. eller ombygning.

 Udlejning:

 § 24

 Enhver ejer er berettiget til at udleje den af ejeren tilhørende ejerlejlighed.

 I tilfælde af udlejning kan ejerforeningen kræve sikkerhed for fællesbidrag til ejerforeningen for et beløb svarende til det til enhver tid værende årlige kontingent.

 Misligholdelse:

 § 25

 Hvis et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt, herunder ved undladelse af betaling af de medlemmet påhvilende økonomiske ydelser til foreningen, er foreningen berettiget til at iværksætte retsforfølgning, anmode om fogedbistand respektive anlægge anerkendelsessøgsmål.

 I denne forbindelse er ejerforeningen berettiget til at kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler.

 Opløsning:

 § 26

 Da foreningen er oprettet i henhold til lovgivning om ejerlejligheder, kan den ingensinde opløses uden enighed mellem samtlige medlemmer om, at ejendommens ejerlejlighedsstatus skal ophøre.

 § 27

 Nærværende vedtægter begæres tinglyst, herunder pantstiftende på ejerlejlighederne 1-28 af delareall afmatr. nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke, for kr. 37.000,00 i hver lejlighed.

 Med hensyn til de på ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende byrder og servitutter henvises ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen.

 Påtaleberettiget er de til enhver tid værende ejere af ejerlejligheder i ejerforeningen og dennes bestyrelse hver for sig.

 ---0000000--

 Som godkendt på ejerforeningens stiftende generalforsamling den:

 Som adkomsthaver til delareall matr. nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke:

 For HHM boligbyg A/S:

 Til vitterlighed om underskriftemes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivende myndighe.

 

 Navn:  Navn:

 Stilling: Stilling:

 Bopæl:            Bopæl:

   

Til toppen af siden

 

 

Kontakt Webmaster Nyhedsmail Webmail

Copyright © 2006 Ejerforeningen Bryggerparken